46 ilde 270 lisanslı depoculuk faaliyeti sürdürülüyor

NAGİHAN KALSIN

Ba­kan Bolat, CHP Niğde Mil­letvekili Ömer Fethi Gü­rer tarafından verilen yazı­lı soru önergesini yanıtladı.

Uzun süreli ve dayanıklı ta­rım ürünlerinin modern ve sağlıklı depolarda depolan­ması amacıyla ülkede 193 lisanslı depo işletmesi bu­lunduğunu kaydeden Bolat, “Lisanslı depoculuk siste­mi kapsamında mevcut du­rumda hububat, baklagiller, yağlı tohumlar, pamuk, fın­dık, kuru kayısı, zeytin, An­tep fıstığı ürünleri fiilen de­polanmakta” açıklaması­nı yaptı. Lisanslı depoculuk faaliyetinin yoğun olarak İç Anadolu Bölgesi’nde yürü­tüldüğüne dikkat çeken Bo­lat, bu bölgede 11 ilde 122 li­sanslı depo bulunduğunu be­lirtti.

Kira ve nakliye desteği Lisanslı depoculuğun öne­mine dikkat çeken Bolat, “Li­sanslı depoculuk sistemi ile üreticiler ürünlerini depo­layabilecekleri sağlıklı ve si­gortalı depo imkânına kavu­şarak ürünlerini fiyatların düşük olduğu hasat dönem­lerinde ellerinden çıkarmak zorunda kalmayıp depolaya­rak daha yüksek kazanç elde edebilmektedir. Tüm ürün sahipleri; özellikle finans­man sıkıntısı çeken küçük üreticiler, lisanslı depolara verdikleri ürünlerin karşılı­ğında ürün senetlerini temi­nat olarak göstererek banka­lardan kredi alma imkâ nı­na sahip olmaktadır. Ayrıca tacir ve sanayiciler, ihtiyaç duydukları ürünler için de­po inşa etme maliyetlerin­den kurtularak, talep ettik­leri miktar ve kalitedeki ürü­nü kolaylıkla ve güvenilir bir şekilde sağlayabilmektedir” ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, lisanslı depo­culuk sistemi ile başta üreti­ciler olmak üzere sistemde­ki tüm taraflara çeşitli destek ve teşvik mekanizmaları sağ­landığını hatırlatarak “ Bu, kapsamda üreticilere kira desteği, nakliye ve analiz üc­reti desteği, sıfır faizli elekt­ronik ürün senedi kredisi ve­rilmektedir. Yatırımcılara ise düşük faizli yatırım kredileri, gelir ve kurumlar vergisi is­tisnaları getirilmiştir” şek­linde konuştu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir